Laboratorium Aplikasaun


Laboratorium Aplikasaun,  hanesan laboratoriu ida ne'ebe utiliza ba estudante sira atu halao aula pratika nian. Iha fakuldade Information Communication & Technology (ICT) no Fakuldade Ekonomia no Negosiu, iha materia barak ne'ebe tenke halo pratika ho komputador. Laboratoriu ba Aplikasaun ne'e, iha komputador ne'ebe ho kapasisdade diak para atende programa-programa aplikasaun ne'ebe estudante sira utiliza para halo aula pratika. 

Laboratiu ne'e rasik iha komputador 45 ne'ebe ho kondisaun diak no pronto atu fasilitas aula pratika kada loron. Fatin ne'ebe luan no kompleto ho Air Conditioner (AC) no projector ne'ebe nonta iha kada laboratoriu bele mos falisita diak prosesu aprendisajem ne'ebe diak ba estudante sira. fasilidade-fasilidade ne'ebe iha, hetan suporta no apoiu tomak husi Fundasaun Klibur ne'ebe hanesan mahon no inan-aman husi IOB. 

Ho fasilidade ne'ebe diak no dosente ne'ebe ho kualifikasaun diak iha area informatika garantia tebes mehi no visaun IOB nian katak, sai hanesan instituisaun ne'ebe forte iha parte ICT nian para bele fasilita Timor oan tomak atu bele hetan matenek no konhesimentu ne'ebe diak iha are ICT. tanba ita hotu hatene katak IT ou Komputador mak sai hanesan sasan ne'ebe importante tebes ba servisu loroloron ema ida-ida nia.

KAMPUS

Campus A Akadiruhun

Akadiruhun Bidaun Dili

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608


Campus B Avenida Luromata

Avenida Luromada Komoro DILI

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608


Campus C Fomentu II

Rua Fomentu II Komoro DILI

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608


Campus D Fomentu II

Rua Fomentu II Komoro DILI

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608