Fundasaun Klibur Madalan ba Kooperativa no Fila Liman


Fundasaun Klibur Mata Dalan Ba Kooperativa no Fila Liman

Fundasaun klibur mata dalan ba koperativa no fila liman  hari iha tinan 2000 husi inisiativa Sr. Abel da Costa Ximenes ho naran Fundasaun Klibur Mata Dalan ba Koperativa no Fila Liman.

Fundasaun fo interese maka’as no atensaun ba area ekonomia no edukasaun (formal no informal) tamba area rua ne’e hanesan fondasi ba mudansa dezenvolvimentu iha Nasaun Timor Leste ne’ebe foin dezenvolve.

Tan ne’e Klibur nafatin esforsu maka’as ho komitmentu ne’ebe makas hodi hasa’e potensia, kapasidade, no partisipasaun ativu ba dezenvolvimentu Timor Leste.

Iha dezenvolvimentu ba nia programa, Klibur ho nia komitmentu hamutuk ho Nacional Cooperative And Business Association (NCBA) ho Unites States Agency for International Development (USAID), husi organizasaun rua ne’e Klibur hetan supiorta to’o ohin loron.

To’o ohin loron fundasaun nafain no naran  FUNDAÇÃO KLIBUR MATA DALAN  BA COOPERATIVA NO  FILA LIMAN.

VIZAUN

Vizaun husi Fundasaun klibur mata dalan ba koperativa no fila liman  mak hasae kualidade rekursu umanu iha Timor Leste atu sai forte, professional  no kultural iha aspetu hothotu no ativu dezenvolve  vida ekonomia ba sustentabilidade povu nian iha era globalizasaun.

MISAUN

Fundasaun klibur mata dalan ba koperativa no fila liman ho nia misaun atu transfere siensia ba iha sosiedade TimorLeste liu husi edukasaun formal, informal, orientasaun ba koperasaun no fila liman  ho esperansa atu fo kontribuisaun pozitivu ba dezenvolvimentu ekonomia povu Timor Leste.

KAMPUS

Campus A Akadiruhun

Akadiruhun Bidaun Dili

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608


Campus B Avenida Luromata

Avenida Luromada Komoro DILI

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608


Campus C Fomentu II

Rua Fomentu II Komoro DILI

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608


Campus D Fomentu II

Rua Fomentu II Komoro DILI

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608